BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce

Bezpečnostno technická služba, výchova a vzdelávanie radových a vedúcich zamestnancov, vypracovanie dokumentácie, OHSAS 18001. Pracovná zdravotná služba.

OCHRANA PRED POŽIARMI

Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi zabezpečená technikom PO, výchova a vzdelávanie v OPP, vypracovanie dokumentácie; požiarno-bezpečnostné charakteristiky objektov

ENVIRONMENT

Odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd

Odpadové hospodárstvo – evidencia, hlásenie, povolenia. Ochrana vôd – povolenia, hlásenia, vypracovanie havarijných plánov. Ochrana ovzdušia – povolenia, súhlasy, hlásenia, atď. ISO 14001

ČO PONÚKAME

 • Výchova a vzdelávanie BOZP
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • OHSAS 18001

Poskytujeme bezpečenostno technickú službu dodávateľským spôsobom najmä v strojárskom, hutníckom a drevospracujúcom priemysle.

V rámci bezpečnostno technickej služby poskytujeme v zmysle oprávnenia – výchovu a vzdelávanie radových a vedúcich zamestnancov.

Vykonávame vnútro firemné audity BOZP, komplexne prehliadky pracovísk, kontroly používania OOPP, námatkové kontroly na požitie omamných látok.

ČO PONÚKAME

 • Pracovná zdravotná služba
 • Podklady k žiadosti pre vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky
 • Identifikácia zdravotných rizík
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov

Poskytujeme pracovnú zdravotnú službu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČO PONÚKAME

 • Výkon ochrany pred požiarmi
 • Výchova a vzdelávanie OPP
 • Vypracovanie predpísanej dokumentácie PO

Výkon ochrany pred požiarmi –  zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. , § 9, 10.

V rámci výkonu funkcie technika PO zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie radových a vedúcich zamestnancov, odbornú prípravu požiarnych hliadok a požiarno asistenčných hliadok.

Vypracovanie požiarnobezečnostnej charakteristiky užívanej stavby.

ČO PONÚKAME

 • Vypracovanie žiadostí
 • Evidencia odpadov, odpadov z obalov, hlásenia
 • ISO 14001

Vybavujeme povolenia na nakladanie s odpadmi, odpadmi z obalov.

Vypracovanie predpísanej dokumentácie ako prevádzkové poriadky,  technologické reglementy zariadenia na zhodnocovanie odpadov, evidenčné listy, identifikačné listy NO.

Vypracovávame a podávame kvartálne, ročné hlásenia o nakladaní s odpadmi na OÚ, MŽP, organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

ČO PONÚKAME

 • Vybavenie povolení k užívaniu zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie predpísanej dokumentácie
 • ISO 14001

Zabezpečujeme merania zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vypracovávame súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia.

Vypracovanie a podávanie hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

ČO PONÚKAME

 • Žiadosti k povoleniu vodných stavieb
 • Vypracovanie žiadostí, dokumentácie
 • ISO 14001

Vypracovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, prevádzkových poriadkov, kanalizačných poriadkov, opatrení pre prípad havárie.

Vybavujeme povolenia vodných stavieb.

Podávanie hlásení OÚ, SHMU