BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce

Bezpečnostno technická služba, výchova a vzdelávanie radových a vedúcich zamestnancov, vypracovanie dokumentácie, OHSAS 18001. Pracovná zdravotná služba.

OCHRANA PRED POŽIARMI

Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi zabezpečená technikom PO, výchova a vzdelávanie v OPP, vypracovanie dokumentácie; požiarno-bezpečnostné charakteristiky objektov

ENVIRONMENT

Odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd

Odpadové hospodárstvo – evidencia, hlásenie, povolenia. Ochrana vôd – povolenia, hlásenia, vypracovanie havarijných plánov. Ochrana ovzdušia – povolenia, súhlasy, hlásenia, atď. ISO 14001

ČO PONÚKAME

 • Výchova a vzdelávanie BOZP
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • OHSAS 18001

Poskytujeme bezpečenostno technickú službu dodávateľským spôsobom najmä v strojárskom, hutníckom a drevospracujúcom priemysle.

V rámci bezpečnostno technickej služby poskytujeme v zmysle oprávnenia – výchovu a vzdelávanie radových a vedúcich zamestnancov.

Vykonávame vnútro firemné audity BOZP, komplexne prehliadky pracovísk, kontroly používania OOPP, námatkové kontroly na požitie omamných látok.

ČO PONÚKAME

 • Pracovná zdravotná služba
 • Podklady k žiadosti pre vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky
 • Identifikácia zdravotných rizík
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov

Poskytujeme pracovnú zdravotnú službu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČO PONÚKAME

 • Výkon ochrany pred požiarmi
 • Výchova a vzdelávanie OPP
 • Vypracovanie predpísanej dokumentácie PO

Výkon ochrany pred požiarmi –  zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. , § 9, 10.

V rámci výkonu funkcie technika PO zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie radových a vedúcich zamestnancov, odbornú prípravu požiarnych hliadok a požiarno asistenčných hliadok.

Vypracovanie požiarnobezečnostnej charakteristiky užívanej stavby.

ČO PONÚKAME

 • Vypracovanie žiadostí
 • Evidencia odpadov, odpadov z obalov, hlásenia
 • ISO 14001

Vybavujeme povolenia na nakladanie s odpadmi, odpadmi z obalov.

Vypracovanie predpísanej dokumentácie ako prevádzkové poriadky,  technologické reglementy zariadenia na zhodnocovanie odpadov, evidenčné listy, identifikačné listy NO.

Vypracovávame a podávame kvartálne, ročné hlásenia o nakladaní s odpadmi na OÚ, MŽP, organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

ČO PONÚKAME

 • Vybavenie povolení k užívaniu zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie predpísanej dokumentácie
 • ISO 14001

Zabezpečujeme merania zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vypracovávame súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia.

Vypracovanie a podávanie hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

ČO PONÚKAME

 • Žiadosti k povoleniu vodných stavieb
 • Vypracovanie žiadostí, dokumentácie
 • ISO 14001

Vypracovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, prevádzkových poriadkov, kanalizačných poriadkov, opatrení pre prípad havárie.

Vybavujeme povolenia vodných stavieb.

Podávanie hlásení OÚ, SHMU

GET YOUR FREE CONSULTING

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FROM IDEA, PLAN TO FINAL SOLUTION

REFERENCIE

 • buildproplus

some of our clients that trust us, be sure to be one of them