BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP ponúkame:

 • spolupracujeme pri výkone kontroly stavu BOZP vrátane komplexnej kontroly v prevádzkach spoločnosti.
 • analyzujeme neodstránené nebezpečenstvá  na jednotlivých pracoviskách, podáva konzultácie zamestnancom pri ich minimalizovaní.
 • podáva odborné vysvetlenie k predpisom z oblasti BOZP a navrhujeme postup pre splnenie predpísaných požiadaviek.
 • spolupracujeme pre oblasť BOZP pri príprave vnútrofiremných predpisov, pripravuje znenia alebo rediguje texty pre firemné dokumenty, ktoré obsahujú odbornú problematiku BOZP.
 • asistujeme pri vykonávaní námatkových kontrol na používanie omamných prostriedkov (alkohol, drogy) a vedie o nich agendu.
 • odborne posudzujeme návrhy zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP; zorganizuje ich vyškolenie, poskytne im potrebné informácie, podklady jemu dostupné pre ich prácu.
 • spracujeme vnútrofiremné predpisy na používanie OOPP v zmysle platných predpisov, ktoré predkladáme na schválenie štatutárom spoločnosti.
 • navrhujeme systém kontrol, školení z ohľadom na konkrétne prevádzkové podmienky.
 • vykonávame výchovu a vzdelávanie zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v rozsahu platného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.
 • podieľame sa na vyšetrovaní príčiny vzniku pracovných úrazov, na spisovaní záznamov o pracovných úrazov.
 • asistujeme pri práci škodovej komisie.
 • asistujeme pri kontrole štátnych dozorných orgánov, šetrení poisťovní ap.
 • vypracovávame dokumentácie z oblasti BOZP (Smernica na školenia, Osnovy školení; Nebezpečné udalosti; Koncepcia politiky BOZP, Smernica BOZP; Zoznam prác zakázaných ženám, mladistvým; Príkaz riaditeľa na ochranu nefajčiarov; Smernica Zákaz alkoholu, zápisy z dychových kontrol na alkohol; Posúdenie rizík; Smernica na OOPP; Pracovné úrazy; Príkazy, zákazy, nariadenia riaditeľa spoločnosti; Traumatologický plán; Menovacie dekréty, poverenia …)
 • podieľame sa pri implementácii ISO OHSAS 18001