Hygiena práce

V oblasti hygieny práce ponúkame:

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie,
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhovanie opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika zamestnávateľovi,
 • vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • podporovanie prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri:
  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
 • zúčastňovanie sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • spolupráca pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.