Ochrana ovzdušia

V oblasti ochrany ovzdušia ponúkame

  • vykonávanie odborného poradenstva
  • vypracovanie výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia
  • vedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch znečistenia
  • predkladanie návrhov na merania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok
  • spracovanie technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov
  • vykonávaní pravidelného oboznámení zamestnancov z oblasti legislatívnych požiadaviek
  • vykonávanie vnútorných kontrol v danej oblasti
  • asistuje pri jednaní s orgánmi štátnej správy
  • podieľame sa pri implementácii ISO 14001