Ochrana pred požiarmi

V oblasti ochrany pred požiarmi OPP ponúkame:

  • výkon ochrany pred požiarmi – zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. , § 9, 10
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie OPP (Požiarna kniha; Požiarno identifikačná karta; Pokyny vedúceho na zabezpečenie OPP v MPČ; Zoznam objektov, oznam PNM; Požiarno poplachové smernice; Požiarny evakuačný plán; Cvičný požiarny poplach; Požiarny poriadok pracoviska;  Menovacie dekréty; Písomné povolenia…)
  • Zastupovanie spoločnosti pri kontrolách zo strany vonkajších kontrolných a dozorujúcich orgánov
  • Školenie novoprijatých, radových a vedúcich zamestnancov
  • Odbornú prípravu protipožiarnych hliadok a požiarno-asistenčných hliadok
  • Posúdenie požiarne nebezpečných prác
  • Posúdenie prostredia pre umiestnenie elektrických zariadení a tepelných spotrebičov podľa STN 33 0300 a súvisiacich STN