Ochrana vôd

V oblasti ochrany vôd ponúkame

  • vykonávanie odborného poradenstva
  • vypracovávame vnútorných riadiacich dokumentov z oblasti ochrany vôd ( havarijný plán, kanalizačný poriadok ), podieľa sa na zaslaní na ich schválenie orgánmi ŽP
  • ďalšie činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy
  • asistuje pri jednaní s orgánmi štátnej správy
  • podieľame sa pri implementácii ISO 14001