Odpadové hospodárstvo

V oblasti odpadového hospodárstva ponúkame:

 • vykonávanie odborného poradenstva
 • vypracujeme žiadosti na k súhlasu na nakladanie, zhromažďovanie u pôvodcu odpadu od štátnych orgánov ŽP
 • predkladáme návrhy na zabezpečenie zneškodnenia, likvidácie odpadov
 • vypracujeme hlásenie o nakladaní s odpadmi
 • vedieme evidenciu o vzniku odpadov
 • zaradujeme odpady podľa katalógu odpadov
 • predkladáme návrhy na zabezpečenie analýz vlastností odpadov
 • vypracujeme prevádzkové poriadky, podávame žiadosti k och schváleniu orgánmi ŽP
 • zabezpečujeme hlásení, evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov
 • vykonávaní pravidelného oboznámení zamestnancov z oblasti legislatívnych požiadaviek
 • asistuje pri jednaní s orgánmi štátnej správy
 • podieľame sa pri implementácii ISO 14001